Företagsprofil > Integritetspolicy

 
  Till Er som har Colasit Scandinavia AB som leverantör

På Colasit Scandinavia AB värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina person-/företagsuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU 2018‑05‑25. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftlagen (PUL). Mycket är sig likt, men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av GDPR vill vi därför informera dig om hur vi hanterar dina person-/företagsuppgifter.

Läs informationen nedan!
 
  Behandling av person-/företagsuppgifter

Vi behöver spara och behandla uppgifter om dig, såsom företagsnamn, adress, organisations­nummer, telefonnummer, e-postadress, förbrukningsstatistik mm. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, kunna uppskatta din förbrukning, använda för att kontakta dig, erbjuda dig tilläggstjänster och behörigheter till kundportal, administrera olika kommunikationsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och föra statistik, kundundersökningar, framtagande av nya produkter och analysändamål.

Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina person­/företagsuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information från företagsregistret samt allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av person-/företagsuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina person-/företagsuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kundkontakten, eller längre om det krävs enligt lag (ex arkivlagen, bokföringslagen).

Personuppgiftsansvarig är Colasit Scandinavia AB, Villabergsvägen 4, 535 92 Kvänum.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 0511‑200 80 eller e-post info@colasit.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.